قهرمانی تیم والیبال
ستارگانی که در آسمان والیبال ناحیه درخشیدند و پیروز میدان شدند .
توسط مدیر کل سایت در 1402/10/26

دانش آموزان توانای تیم والیبال مدرسه
ستارگانی که در آسمان والیبال ناحیه درخشیدند و پیروز میدان شدند .
تسنیم ارمند ، فاطمه نصیبی، فاطمه دوستی ، فاطمه ایمانیه، ریحانه نهجیری،فاطمه کشتکار ، محیا جوانبخت ، مطهره قاعدی.
هزاران آفرین بر تلاش شما .
موفقیت و امید رزق هر روزتان باد .
مدیر آموزشگاه سرکار خانم فاطمه جهانگیر