تقدیر از مدیریت محترم مدرسه بهارنورمعرفت سرکار خانم جهانگیر
تقدیر رییس سازمان بسیج دانش آموزی ومعاونت فرهنگی قرارگاه احمدبن موسی(ع) از مدیریت محترم مدرسه بهارنورمعرفت در راستای تربیت موثر و سازنده سربازان ظهور دهه هشتاد نودی
توسط معصومه کرامت در 1402/11/10